Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Haberler


09

BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

 TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLE DUYRULUR...!


Sayın Üyemiz,

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun,11.09 2014 tarihinde 29116 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Kanunun 77. Maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa aşağıda yer alan geçici 18. madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 18 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılır.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.

İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu madde hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte ferî borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir."

Geçici 18. Madde kapsamında

• Üyelerin 11.09.2014’ten önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar silinmesi için Oda’ya bir dilekçe ile şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi sözkonusu olmayacaktır.

• Ödemeler üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte yapılacak olup ilk taksit 31.12.2014 tarihine kadar ödenecektir.

• Toplam borç tutarının tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31.12.2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

• Aidat borçları nedeni ile icra işlemleri başlatılmış olan üyelerimizin, taksitlendirme ve indirim için başvurmaları halinde icra işlemleri durdurulacak, borçların tamamen tahsil edilmesi durumunda ise icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

• Vergi mükellefiyeti sona eren fakat Odamızdan kapanış ve ticaret sicilinden kaydını sildirmemiş olan üyelerimizin borçları, vergi dairesinden kaydının silindiği tarihe kadar olan kısmı kadar tahsil edilecek olup, 30.11.2014 tarihinde kadar müracaat edilmesi halinde bu madde geçerli olacaktır.

Bu kanunun hükmünden yararlanılabilmesi için, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30.11.2014) Odamıza başvurulması şarttır.

2014 Yılı oda aidatlarının 2 taksitlerinin son ödeme tarihi 31/10/2014 tarihinde son bulacaktır.

Üyelerimize ve Kamuoyuna Önemle Duyurulur. 

 

Okunma Sayısı: 7586
resim