Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Yetki Belgelerinin Değişimi (Dönüşümü)

 Yetki belgelerinin Değiştirilmesi (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Maddesi)

 
MADDE 19-

(1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

a) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları ve her iki yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri değiştirilir.

b) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha az olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla her iki yetki belgesi arasındaki ücret farkının iadesi yapılmaksızın yetki belgeleri değiştirilir.

c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılan belge değişikliklerinde yeni verilen yetki belgelerinin geçerlilik süresinin bitiş tarihi önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir ve varsa önceki taşıt belgesine kayıtlı taşıtları için düzenlenen taşıt kartlarından ücret alınmaz.

ç) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Yetki belgesi sahiplerinin 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamaları halinde de karşılanır. Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir.

 (2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;

a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması,

b) Değiştirilmek istenen yetki belgesinin veriliş tarihinden itibaren doksan günden fazla bir sürenin geçmiş olması,

c) Dönüşüm nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilmeden önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu tarihten başlamak üzere en geç beş iş günü içinde yapılmış olması,

ç) Değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması,

şarttır.

(3) (Ek Fıkra: RG 31/12/2011-28159) Değiştirilmek istenen yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetler değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için geçerli olmaz.

(4) (Ek Fıkra: RG 31/12/2011-28159) Değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgeleri hakkında 43 üncü maddenin onbeşinci fıkra hükümleri uygulanır.