Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

K Türü Yetki Belgelerinin Yenilenmesi (Beş Yıllık Süre Uzatım) İşlemleri

Firmalar 5 (beş) yıllık süre uzatım işlemleri için aşağıda Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “K” yetki belgelerini yeniletmek üzere Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
 
Yetki belgelerinin yenilenmesi süreci (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Maddesi)
MADDE 18- (1) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
 (Değişik: RG 23/05/2013-28655) (2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:
a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.
b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.
(Değişik: RG 23/05/2013-28655) (3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir. Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”
 (4) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan süreler, sadece yetki belgesi yenileme hakkı olup; bu süreler bu durumdaki kişilere faaliyette bulunma hakkı vermez.
  (Değişik: RG 23/05/2013-28655) (5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi yenilenmez.  Kalıcı hale gelmiş tüm uyarmalar ise yenilenen yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma olarak geçerli olur.
 (Ek Fıkra: RG 23/05/2013-28655) (6) Yenilenen yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen süreler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.
 
 
Yetki belgelerinin Değiştirilmesi (Karayolu Taşıma Yönetmeliği Maddesi)
MADDE 19-

(1) Yetki belgesi sahipleri, sahip oldukları yetki belgesini bir başka yetki belgesiyle değiştirebilirler. Buna göre:

a) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha fazla olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları ve her iki yetki belgesinin değişiklik tarihindeki geçerli tam ücretleri arasındaki ücret farkını ödemeleri kaydıyla yetki belgeleri değiştirilir.

b) Yetki belgesi sahiplerinin, sahip oldukları yetki belgesini, ücreti daha az olan bir yetki belgesi ile değiştirmek istemeleri halinde; talep edilen yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla her iki yetki belgesi arasındaki ücret farkının iadesi yapılmaksızın yetki belgeleri değiştirilir.

c) (a) ve (b) bentlerine göre yapılan belge değişikliklerinde yeni verilen yetki belgelerinin geçerlilik süresinin bitiş tarihi önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir ve varsa önceki taşıt belgesine kayıtlı taşıtları için düzenlenen taşıt kartlarından ücret alınmaz.

ç) (Değişik: RG 10/8/2011-28021) Yetki belgesi sahiplerinin 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde yapacakları yetki belgesi değişim talepleri, bu Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamaları halinde de karşılanır. Bu şekilde karşılanan değişim taleplerinde yeni verilen yetki belgesinin geçerlilik süresinin başlangıç ve bitiş tarihi, önceki yetki belgesinin bitiş tarihi olarak düzenlenir.

 (2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için;

a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması,

b) Değiştirilmek istenen yetki belgesinin veriliş tarihinden itibaren doksan günden fazla bir sürenin geçmiş olması,

c) Dönüşüm nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilmeden önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu tarihten başlamak üzere en geç beş iş günü içinde yapılmış olması,

ç) Değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması,

şarttır.

(3) (Ek Fıkra: RG 31/12/2011-28159) Değiştirilmek istenen yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetler değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için geçerli olmaz.

(4) (Ek Fıkra: RG 31/12/2011-28159) Değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgeleri hakkında 43 üncü maddenin onbeşinci fıkra hükümleri uygulanır.

 
“K” yetki belgelerinin yenilenmesi Esnasında Aşağıdaki Evraklar İstenecektir.
 
 K1 yetki Belgesi yenilenmesi:
 
1- Tüzel Kişiler (Şirketler) : İlk Muafiyet Kapsamında K1 Yetki Belgesi almış olan şirketler yenileme (beş yıllık süre uzatım) işlemine gelirken Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun hale gelmek zorundalar. Yani, yetki belgesi yenileme işlemi öncesinde asgari yük taşıma kapasitelerini 110 tona çıkarmaları gerekmektedir. 110 ton sağlanacak olan araçlarda (Çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları 40 tondan fazla olanların katar ağırlıklarının 40 ton kabul edilmesi, kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıklarının 32 ton kabul edilmesi gerekmektedir.) (araçların yaşı 20 yaş ve altı olacaktır.) K1 Yetki belgesi alıp Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerini yerine getiremeyen veya nakliye faaliyetini bırakan şirketler K1 yetki belgelerinin kendi beyanları doğrultusunda başka bir yetki belgesi ile değiştirilmesini talep edebilirler.

(Örneğin: K1 Yetki Belgesini K2 yetki belgesine döşümü yapabilirler. K2 yetki belgelerinde bir birim araç şartı olup, asgari yük taşıma kapasite ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. K2 Yetki belgesi ile firmalar yalnız kendi esas iştigal konuları ile ilgili kendi yüklerini taşırlar. Nakliye faaliyetinde bulunamazlar.)

Ayrıca K1 yetki belgesi olan şirketlerde ODY ( Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi) Belgesine sahip; şirket ortağı veya iş yerinde sigortalı olarak çalışan en az bir personel adına alınmış ODY Belgesi olmak zorundadır.

a)      Dilekçe (Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına yetki belgesi yenilenmesi ile ilgili)
b)      En son temsil ilzama yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküleri aslı ya da noter onaylı örneği. (ıslak mühürlü asıl)
c)      En son sermaye, temsil ilzam, ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 10.000. TL. olacak)
d)     Yeni tarihli adres bilgileri güncellenmiş Ticaret Odası Faaliyet Belgesi Aslı.
e)      Firma ortak ve yöneticilerine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Yeni tarihli Sabıka Kaydı Aslı.(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi)
f)       Yetki Belgesinde kayıt olan tüm araçların Ruhsatların Son Halinden Emniyet Kayıtları ile uyumlu 4 yüzü bir sayfada ruhsat fotokopileri.

 
2- Gerçek kişiler (Şahıslar) :İlk Muafiyet kapsamında K1 yetki belgesi almış olan şahıs firmaları yenileme (beş yıllık süre uzatım) işlemine gelirken yetki belgelerinde kayıtlı en az bir birim (kamyonet, kamyon, çekici-yarı römork) aracın yetki belgelerinde kayıtlı olması zorunludur.

Asgari kapasite şartını sağlaması gereken belge sahipleri, en az kapasite hesabına giren çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının şahıslar için 30 tondan az olmaması gerekmektedir.

(Çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları 40 tondan fazla olanların katar ağırlıklarının 40 ton kabul edilmesi, kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıklarının 32 ton kabul edilmesi gerekmektedir.) (araçların yaşı 20 yaş ve altı olacaktır.)

  a)   Dilekçe (Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına yetki belgesi yenilenmesi ile ilgili)

b)      Yetki belgesinde belirtilen işyeri adresi kişinin ev adresi ise Yeni tarihli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, Yetki belgesinde kayıtlı olan adres kişinin ticari ikametgahı ise geçerli olan kira kontratı veya tapu fotokopisi.
c)      Gerçek kişinin (şahısın) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Yeni Tarihli Sabıka Kaydı Aslı.
d)     Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı.
e)      Değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi aslı yada onaylı örneği.
f)       Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı.
g)      Yetki Belgesinde kayıt olan tüm araçların Ruhsatlarının Son Halinden Emniyet kayıtları ile uyumlu 4 yüzü bir sayfada Ruhsat Fotokopisi.

 

- K1 Yetki Belgesi Ücreti : 20.452.TL. – % 5 Yenileme Ücreti : 1022.TL.
- Belgede kayıtlı her araç için taşıt kartı ücreti : 95 TL
- K1* Yetki Belgesi Ücreti : 2.045TL. - % 5 Yenileme Ücreti : 102.TL.
- Belgede kayıtlı her araç için taşıt kartı ücreti : 95TL 
Odamız tarafından Hizmet Bedeli Olarak Belge Ücreti : 60.TL. Belgede Kayıtlı Araç Başına : 18.TL. alınacaktır.
 
 
 K2 yetki Belgesi yenilenmesi:
 
1- Tüzel Kişiler (Şirketler) İlk muafiyet dönemi veya sonrasında K2 yetki belgesi almış olan tüzel kişilerin (şirket) yetki belgelerinin geçerlilik durumlarını devam ettirmeleri için yetki belgelerinde kayıtlı bir birim araç (kamyonet, kamyon, çekici-yarı römork) bulundurmak zorundadırlar. K2 yetki belgesine sahip olanların kullandıkları araçları kamyonetse ve kamyon sınıfında bir araca ihtiyaç duyulmayacaksa almış oldukları K2 yetki belgelerini kendi beyanları doğrultusunda kamyonet sınıfı araçlara verilen K2* (yıldızlı belge) yetki belgesi ile değişimini isteyip, yıldızlı belge ücretinin yüzde beşini (%5) yatırarak süre uzatımı yapabilirler. Daha sonra yetki belgelerine kamyon eklemek istemeleri halinde iki belge arasındaki belge ücret farkını yatırmak zorunda kalırlar.      

a)Dilekçe (Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına yetki belgesi yenilenmesi ile ilgili)
b)En son temsil ilzama yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküleri aslı ya da noter onaylı örneği. (ıslak mühürlü asıl)
c)Firma ortak ve yöneticileri değişmiş ise değişen ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.
d)Yetki Belgesinde kayıt olan tüm araçların Ruhsatlarının Son Halinden Emniyet Kayıtları ile uyumlu 4 yüzü bir sayfada ruhsat fotokopileri. 
 
2- Gerçek Kişiler (Şahıslar) İlk muafiyet dönemi veya sonrasında K2 yetki belgesi almış olan gerçek kişilerin (şahıs) yetki belgelerinin geçerlilik durumlarını devam ettirmeleri için yetki belgelerinde kayıtlı bir birim araç (kamyonet, kamyon, çekici-yarı römork) bulundurmak zorundadırlar. K2 yetki belgesine sahip olanların kullandıkları araçları kamyonetse ve kamyon sınıfında bir araca ihtiyaç duyulmayacaksa almış oldukları K2 yetki belgelerini kendi beyanları doğrultusunda kamyonet sınıfı araçlara verilen K2* (yıldızlı belge) yetki belgesine dönüşüm isteyip, yıldızlı belge ücretinin yüzde beşini (%5) yatırarak süre uzatımı yapabilirler. Daha sonra yetki belgelerine kamyon eklemek istemeleri halinde iki belge arasındaki belge ücret farkını yatırmak zorunda kalırlar.

a)Dilekçe (Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına yetki belgesi yenilenmesi ile ilgili)

b)Yetki belgesinde belirtilen işyeri adresi kişinin ev adresi ise Yeni tarihli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, Yetki belgesinde kayıtlı olan adres kişinin ticari ikametgahı ise geçerli olan kira kontratı veya tapu fotokopisi.
c)Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı.
d)Yetki Belgesinde kayıtlı tüm araçların Ruhsatlarının Son Halinden Emniyet Kayıtları ile uyumlu 4 yüzü bir sayfada ruhsat fotokopileri.

 

- K2 Yetki Belgesi Ücreti : 10.225.TL. - % 5 Yenileme Ücreti : 510.TL.
- Belgede kayıtlı her araç için taşıt kartı ücreti : 95 TL 
- K2* Yetki Belgesi Ücreti : 1022.TL. - % 5 Yenileme Ücreti : 51.TL.
- Belgede kayıtlı her araç için taşıt kartı ücreti : 95 TL 
Oda tarafından Hizmet Bedeli Olarak Belge Ücreti : 60.TL. Belgede Kayıtlı Araç Başına : 18.TL. alınacaktır.
 
 
 
 K3 yetki Belgesi yenilenmesi :
 
1- Tüzel Kişiler (Şirketler) İlk Muafiyet Kapsamında K3 Yetki Belgesi almış olan şirketler yenileme (beş yıllık süre uzatım) işlemine gelirken Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun hale gelmek zorundalar. Yani, yetki belgesi yenileme işlemi öncesinde asgari yük taşıma kapasitelerini şirketler için 45 Tona çıkarmaları gerekmektedir.

45 ton sağlanacak olan araçlarda (Çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları 40 tondan fazla olanların katar ağırlıklarının 40 ton kabul edilmesi, kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıklarının 32 ton kabul edilmesi gerekmektedir.) (araçların yaşı 20 yaş ve altı olacaktır.)

Ayrıca K3 yetki belgesi olan şirketlerde ODY ( Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi) Belgesine sahip; şirket ortağı veya iş yerinde sigortalı olarak çalışan en az bir personel adına alınmış ODY Belgesi olmak zorundadır.

a)Dilekçe (Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına yetki belgesi yenilenmesi ile ilgili
b)En son temsil ilzama yetkili kişi adına düzenlenmiş imza sirküleri  aslı ya da noter onaylı örneği. (ıslak mühürlü asıl)
c)En son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 5.000.TL. olacak)
d)Yeni tarihli adres bilgileri güncellenmiş Ticaret Odası Faaliyet Belgesi.
e)Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi. (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarından atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi)
f)Yetki Belgesinde kayıtlı tüm araçların Ruhsatlarının Son Halinden Emniyet Kayıtları ile uyumlu 4 yüzü bir sayfada ruhsat fotokopileri.

 
2- Gerçek kişiler (Şahıslar) : İlk Muafiyet kapsamında K3 yetki belgesi almış olan şahıs firmaları yenileme (beş yıllık süre uzatım) işlemine gelirken yetki belgelerinde kayıtlı en az bir birim (kamyonet, kamyon, çekici-yarı römork) aracın yetki belgelerinde kayıtlı olması zorunludur.

Ayrıca, muafiyet sonrası yeni şartlara göre K3 yetki belgesi almış olan gerçek kişilerin kendi adlarına alınmış ODY ( Orta Düzey Mesleki Yeterlilik Belgesi) sahip olmaları; veya iş yerinde sigortalı olarak çalışan en az bir personel adına alınmış ODY Belgesi olmak zorundadır.

Asgari kapasite şartını sağlaması gereken belge sahipleri, en az kapasite hesabına giren çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının şahıslar için 45 tondan az olmaması gerekmektedir.

(Çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları 40 tondan fazla olanların katar ağırlıklarının 40 ton kabul edilmesi, kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıklarının 32 ton kabul edilmesi gerekmektedir.) (araçların yaşı 20 yaş ve altı olacaktır.)

a)Dilekçe (Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına yetki belgesi yenilenmesi ile ilgili)

b)Yetki belgesinde belirtilen işyeri adresi kişinin ev adresi ise Yeni tarihli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, Yetki belgesinde kayıtlı olan adres kişinin ticari ikametgahı ise geçerli olan kira kontratı veya tapu fotokopisi.
c)Gerçek kişinin (şahısın) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve yeni tarihli Sabıka Kaydı Aslı.
d)Yeni tarihli Ticaret Odası veya Esnaf Odası faaliyet belgesi aslı.
e)Değişiklik var ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi aslı yada onaylı örneği.
f) Noter Onaylı İmza Beyannamesi aslı
g)Yetki Belgesinde kayıtlı tüm araçların Ruhsatlarının Son Halinden Emniyet Kayıtları ile uyumlu 4 yüzü bir sayfada ruhsat fotokopileri.

 

 

- K3 Yetki Belgesi Ücreti : 10.225.TL. - % 5 Yenileme Ücreti : 510.TL.
- Belgede kayıtlı her araç için taşıt kartı ücreti : 95 TL 
Odamız tarafından Hizmet Bedeli Olarak Belge Ücreti : 60.TL. Belgede Kayıtlı Araç Başına : 18.TL. alınacaktır.